lachende vrouw aan thermostaat verwarming
lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

lachende vrouw aan thermostaat verwarming

mazouttank keuring

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankkeuring

Ga naar de inhoud
wat zijn de verplichtingen voor mijn mazouttank?
Wetgeving controle en keuring mazouttank in Vlaanderen

De keuring van mazoutreservoirs in Vlaanderen wordt bepaald in de Vlarem-wetgeving.
VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning"
Vlarem stelt zicht tot doel het voorkomen van hinder en milieuverontreiniging, van  grondwater, bodem, lucht  e.d. voor bedrijven en particulieren.
De bepaling voor keuring en controle van stookolietanks valt hier ook onder.

Elke stookolietank moet na de plaatsing maar vóór de ingebruikname een keuring ondergaan.


Keuringstermijn voor tanks kleiner dan 5.000 kg (6.000 liter)

Voor ondergrondse mazoutreservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en  een eerste keuring gebeurd zijn vóór 1 augustus 2002.
Daarna geldt een keuring om de 5 jaar voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 2 jaar.

Voor bovengrondse mazoutreservoirs moest een overvulbeveiliging aanwezig zijn en een eerste keuring vóór 1 augustus 2003.
Daarna is er geen periodieke keuring verplicht voor particulieren, voor bedrijven is dit om de 3 jaar.Keuringstermijn voor tanks vanaf en groter dan 5.000 kg (6.000 liter)

Ondergrondse tanks

Buiten waterwingebied of beschermingszone: om de 2 jaar een beperkt onderzoek en om de 15 jaar een volledig onderzoek.
Binnen waterwingebied of beschermingszone: jaarlijks een beperkt onderzoek en om de 10 jaar een volledig onderzoek.

Bovengrondse tanks

Om de 3 jaar, binnen of buiten waterwingebied of beschermingszone.


Na de keuring krijgt uw tank een groene, oranje of rode dop, merkplaat of label en een conformiteitsattest.

Groen: uw tank voldoet aan de wettelijke normen en mag verder gebruikt worden.

Oranje: uw tank voldoet niet aan de wettelijke normen, maar er is geen gevaar voor verontreiniging buiten de tank en dus geen milieugevaar. De tank mag nog voor een periode van uiterlijk 6 maanden gevuld worden. De eigenaar of exploitant heeft zo de tijd om de tank in orde te stellen. Vóór het einde van deze periode dient opnieuw een keuring te gebeuren door een bevoegd technicus stookolietanks.

Rood: uw tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en is afgekeurd. Ze mag niet meer gevuld worden. De eigenaar of exploitant moet al het nodige doen om de tank terug in orde te stellen. Binnen de 14 dagen na de keuring moet dit gemeld worden bij de Vlaamse Overheid.

Op het label moeten de volgende zaken vermeld staan:

Erkenningsnummer van de uitvoerende technieker.
Datum van de keuring
Datum van de volgende keuring, indien van toepassing.

Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.
In ons geval is dit SV 05386 en SV05253

De keuring van een ondergrondse stookolietank omvat:

Controle op aanwezigheid van water en slib.
Controle op aanwezigheid en goede werking van het overvulbeveilingssysteem ( fluit of sonde).
Controle van het lekdetectiesysteem, indien aanwezig.
Uitvoeren van een dichtheidsproef.


Terug naar de inhoud